تصاویر
-
آب و هوا
City
Temp
بیشینه دما
HightTemp
کمینه دما
LowTemp
طلوع آفتاب
SunRiseTime
غروب آفتاب
SunSetTime

شرايط پذيرش مقاله در همايش ملی ایده های نودرحسابداری وحسابرسی

به منظور يکسان سازي مجموعه مقالات اين همايش و نيز براي آنکه امکان ترکيب و انتقال فايل کامپيوتري آنها فراهم شود، لازم است همه مقالات با طرحي يکسان و کاملاً هماهنگ تهيه و تايپ شود. اين راهنما به نويسندگان مقالات کمک مي کند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول اين همايش تهيه نمايند :

 

1 ـ براي تايپ مقاله، فقط از نرم افزار Microsoft word 2003   در محيط ويندوز xp با امکانات فارسي استفاده نمائيد.

2 ـ مقاله بصورت کامل شامل: چکيده فارسي، مقدمه، بحث، نتيجه گيري و منابع فارسي و لاتین باشد.

3 ـ اندازۀ کاغذ A4 انتخاب شود و کليه صفحات بايد داراي cm 5 حاشيه از بالا و پائين و cm 5/4 از سمت راست و چپ صفحه باشند.

4 ـ قلم مورد استفاده در كليه قسمتهاي مقاله براي متون فارسي B Lotus  و براي متون انگليسي Times new  Roman و فاصله سطرها single (يك واحد) و متن مقاله با فونت 14 و معمولي تايپ شود.

5 ـ عنوان مقاله با فونت 16 وبصورت Bold  و وسط چين تايپ شود.

6 ـ نام نويسنده يا نويسندگان، سمت و محل کار با فونت 14 وبصورت Bold  و آدرس پست الکترونيک با فونت 10 و بصورت Bold  (همگي در وسط سطر) تايپ شود و با عنايت به اينکه کليه مکاتبات و هماهنگي هاي لازم با نویسنده مسئول مقاله صورت خواهد گرفت، نویسنده مسئول مقاله با علامت * مشخص گردد.

7 ـ عناوين اصلي همه بخشهای مقاله  با فونت 12 و عناوين زير بخشها با فونت 11 و بصورت  Bold باشد.

8 ـ در سطر اول همه پاراگراف ها باستفاده از كليد TAB صفحه كليد، تو رفتگي ايجاد شود.

9 ـ پاورقي هاي فارسي با فونت 9 و معمولي و پاورقي هاي لاتين با فونت 8 منظور گردد.

10 ـ در صورت استفاده از فرمول ها و روابط رياضي، متن فرمول ها بصورت چپ چين در يک يا چند سطر نوشته شده و همه متغيرها و اعداد به کار رفته در آنها با قلم Times New Roman 8 معمولي تايپ شوند. همه فرمول ها به ترتيب از (1) شماره گذاري شوند و شمارۀ هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست فرمول قرار گيرد. مانند :
 
E=mc2                       (1
 
2)              F=ma

11 ـ درصورت وجود جدول درمقاله، هرجدول بايد داراي شماره وعنوان باشد که به صورت وسط چين دربالاي جدول با فونت 10 و بصورت  Bold و به ترتيب از(1) شماره گذاري شوند. کليه متون داخل جدول درصورت فارسي بودن، راست چين و با فونت 10 و معمولي ودرصورت لاتين بودن با فونت 8 و معمولي تايپ شوند.همه اعداد درداخل جدول بايد فارسي و وسط چين باشند. ذکر واحد کميتها در جدول الزامي است.

12 ـ اشکال و نمودارها بايد در متن صفحه آرايي شده و هر شکل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان باشد که بصورت وسط چين در زير آن و با قلم ها و ساير مشخصات ذکر شده در بند فوق (جدول) تايپ شوند.

13 ـ وجود بخش نتيجه گيري (جمع بندي) پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

14 ـ مقالات توسط کميته علمي و هيأت داوران همايش بررسي شده و نتيجه آن به اطلاع نويسنده مسئول مقالات خواهد رسيد.

18 ـ پذيرش مقاله بصورت سخنراني يا پوستر خواهد بود.
 
19-مقاله بایستی با پست الکترونیکی همایش acc.conf@khuisf.ac.ir ارسال گردد.
۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
Powered by DorsaPortal